top of page

 חישה ברמה אחרת CROPX 

CROPX הינה תוכנה לניהול ממשק ההשקיה וההזנה.

התוכנה פועלת בסביבת ענן בשיטת "מכונה לומדת – Machine Learning, ובטכנולוגיית הבינה המלאכותית.

מערכות זו ניזונה ממקורות המידע הבאים:

הענן של אמזון – זהו ה Big Data הגדול בעולם.

הענן של סוכנות החלל האמריקאית / מדעי כדור הארץ Nasa.

ה Big Data  של קרופקס – אנחנו דוגמים כל יום למעלה מ 10 מיליון דגימות.

נתוני המגדל – שטח הגידול, סוג הגידול, סוג הקרקע, שיטת ההשקיה וכו.

נתוני מזג האוויר מתקבלים מתחנות קרקעיות ומלווייני מזג אוויר.

טופוגרפיה של הקרקע – מפה טופוגרפית שנוצרת מלוויין צילום ייעודי.

תחזית מזג אוויר – נוצרת ממידע שמקורו כאמור בתחנות מטרולוגיות מקומיות, לווייניות ופרטיות (של המגדל).

צילום באינפרה אדום בספקטרום רחב ובטכנולוגיית NDVI, SAVI, MI, ו NI.

וגם מחיישן המותקן בקרקע.

החיישן הינו חיישן ייחודי הן במבנה הפיזי שלו המונע הפרת מבנה הקרקע מצד אחד ומונע זרימה מוטה מהצד השני, מבצע ניטור של רטיבות הקרקע, מוליכות הקרקע וטמפרטורת הקרקע.

האלגוריתמיקה של המערכת מבצעת אינטגרציה של מיליוני נתונים ומנגישה את התוצאות באמצעות כלים דיגיטליים. הנתונים המעובדים מוצגים באמצעות גרפים קלים לקריאה ולהבנה וללא כל צורך בסיוע של אגרונום או מומחה אחר.

סרגל הצבעים – מציג את המצב העכשווי של השטח

פרופיל הקרקע מציג:

  1. מצב קיבול שדה, נקודת הכמישה והנקודה הקריטית.

  2. תחום המים הזמינים בזמינות גבוהה.

  3. אינטרוול השקיה מומלץ.

  4. כמות מים מומלצת להשקיה.

 

תצוגת רטיבות הקרקע מציגה את מצב הרטיבות של פרופיל ההשקיה בשכבות של כל 5 ס"מ.

תצוגת המוליכות מאפשרת להבין היכן יש שורשים פעילים והיכן לא,

שתי תצוגות אלו נותנות תמונה לגבי עומק בית השורשים הפעיל.

 

תצוגת השטיפה – Leaching  מאפשרת ניהול מושכל של הזנת הצמח ומניעת שטיפת החנקה לעומק הקרקע.

 

תצוגת ההמלחה – נותנת תמונת מצב המלחת הקרקע , תצוגה זו חשובה במיוחד באותם מקומות שבהם משקים עם מים מליחים ו/או קולחין.

 

בנוסף, המערכת מציגה תחזית מזג האוויר לשבוע קדימה, תפריט המערכת המציג את כמות המים שיש לתת לכל הפעלת השקיה בנפרד (ברז), מתחשב בתנאי מזג האוויר הצפוי.

 

בנוסף ליכולות שתוארו בתחום ההשקיה וההזנה (בעתיד אנחנו נדע לנטר את יסודות הזנת הצמח N:P:K) התוכנה של קרופקס נותנת תובנות גם בתחומים אחרים. כבר היום אנחנו יודעים להעריך סכנה לתחלואת הצמחים ולהקטין את רמת הסיכון, להציג למגדל ימים/שעות מומלצות לביצוע הריסוסים, ולסתנכרן מול בקרי השקיה, תחנות מזג אוויר מקומיות, קווים נעים, תוכנות ריסוס, תוכנת Jhon Deer  ולמעשה מול כל חיישן או תוכנה חיצונית שיש לה קוד API  פתוח.

bottom of page